วิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)


ชื่อโครงงาน:ดอกอัญชัน
ชื่อ:นางสาว จุฑารัตน์ อินทรามาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2เลขที่15โรงเรียนฝางวิทยายน
ครูผู้สอน:อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1.โครงงานในเรื่องนี้เน้นเนื้อหาอะไรบ้าง
2.ดอกอัญชันมีประโยชน์อะไรบ้าง
3.ดอกอัญชันมีความเป็นมาอย่างไร
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกอัญชัน
2.เพื่อศึกษาความเป็นมาของดอกอัญชัน
3.เพื่อศึกษาประโยชน์ของดอกอัญชัน

โฆษณา

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!