ผู้จัดทำ

ชื่อโครงงาน:ดอกอัญชัน
ชื่อนางสาว จุฑารัตน์ อินทรามาลัย ม.6/2 เลขที่15
ครูผู้สอน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน
การศึกษาเกี่ยวกับดอกอัญชันว่ามีความจำเป้นอย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาดอกอัญชันว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร

Advertisements
%d bloggers like this: